Стъпка 1

Заявление

за издаване на документи за самоличност на български граждани

Вх. номерДо


ЕГН
Дата на раждане
Място на раждане (Населено място, община, област или държава)
Имена на кирилица (име, презиме, фамилия)Променени имена на кирилица (име, презиме, фамилия)
Имена на латиница (име, презиме, фамилия)Променени имена на латиница (име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес (област, община, населено място, бул./ул., номер, вход, етаж, апартамент)
Променен постоянен адрес

Пол:
Ръст Друго гражданство Указ 
Цвят на очите:
Телефон за връзка Попълва се в случай че заявителят иска да бъде уведомен, когато документът е готов
Ел. поща 

Заявявам, че за декларирани от мен неверни данни в това заявление нося наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс.
Имена 
Лична карта №                издадена на 
от МВР               Дата: 

подпис на заявителя

Имена на служителя, приел заявлението

подпис на служителя

Долуподписаните родители на лица под 18-годишна възраст, настойници, попечители или други законни представители заявяваме издаването на документ за самоличност:
Имена ЕГН

Лична карта №                издадена на  
от МВР               Дата: 

подпис
ИменаЕГН

Лична карта №                издадена на 
от МВР               Дата: 

подпис

Попълва се само ако заявеният/заявените документ/документи за самоличност ще се получава/получават от упълномощено лице.
Данни за упълномощено лице:
ИменаЕГН

Лична карта №                издадена на  
от МВР               Дата: 

подпис на заявителя

Попълва се само от лица, живеещи предимно в чужбина при подаване на заявление за издаване на лична карта.
Адрес на територията на държавата, където пребивават.С попълването на това поле не се заявява настоящ адрес.

Попълва се в случай на първо издаване на документ за самоличност.
Семейно положение:

Съпруг(а):   ЕГН
РодителиИменаДата на раждане
майка
баща

Подпис на служителя  

Важно! Копирайте уникален идентификационен номер (УИН), който се намира под Вашия генериран QR код (или го попълнете от разпечатаното Ви заявление) в стъпка 2 "Онлайн запис за БДС", за да може да запазите час в избраната от Вас консулска служба.

Уважаеми заявители, информираме Ви, че електронната консулска услуга не събира и не съхранява личните Ви данни!