Издаване на временен паспорт

І. Обща информация

Съгласно чл.39, ал.1 от ЗБЛД, временният паспорт се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават валидни документи за пътуване или за самоличност – със срок на валидност до 12 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България, след съгласуване с Министерството на външните работи.

Забележка: в консулската практика най-често временният паспорт се издава със срок на валидност между 3 и 30 дни! 

Заявленията се подават лично или по изключение - от упълномощено с нотариално заверено изрично пълномощно лице.

В случаите на подаване на заявление за издаване на временен паспорт от упълномощено лице се представя попълнено заявление с приложена снимка и нотариално заверен подпис на заявителя.

Самоличността на лицето се установява по един от следните начини:

 • с български документ за самоличност;
 • с документ за самоличност, издаден от друга държава;
 • с удостоверение за раждане;
 • с двама свидетели с установена самоличност – по изключение и в случай, че лицето не разполага с никакви други документи, се допуска извършване на процедурата по чл.578, ал.5 от ГПК - установяване на самоличността му с двама свидетели, български граждани, с валидни лични документи, които на място в консулската служба попълват декларации за гарантиране на самоличността на заявителя;
 • по друг начин, годен за събиране на достоверни данни (напр. официални документи със снимка, провеждане на интервю и др.).

ІІ. Необходими документи за издаване на:

 • Временен паспорт на дете на български гражданин, което няма ЕГН (консулска такса: 50 евро)

  • лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, прочетете Важно 1);
  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
  • пълната форма на чуждестранният акт за раждане на детето, съдържаща имената на родителите, снабдена с апостил, и преведена от акредитиран преводач към консулската служба – в оригинал и фотокопие. За някои държави е възможно вместо това да бъде представено многоезично извлечение от акт за раждане на детето (считано от 18.12.2013 г. не се изисква поставянето на „Апостил”), преведено от акредитиран преводач към консулската служба – в оригинал и фотокопие (прочетете Важно 2);
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се от родителите на детето, които подписват заявлението. В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите;
  • декларация (по образец) от родителите, че ще използват временния паспорт еднократно с цел пътуване до Република България за довършване на процедурата по регистрация на детето.

Важно 2: На 18.12.2013 г. за Република България влиза в сила Конвенцията за издаване на многоезични извлечения от актове за гражданско състояние, подписана във Виена на 8 септември 1976 г. http://www.ciec1.org/ListeConventions.htm
Страни по Конвенцията освен България са: Германия, Австрия, Белгия, Испания, Франция, Гърция (която е подписала, но не е нотифицирала Конвенцията), Италия, Люксембург, Холандия, Португалия, Швейцария, Турция, Словения, Хърватия, Македония, Босна и Херцеговина, Сърбия, Полша, Черна гора, Молдова, Литва, Естония и Румъния.

 • Временен паспорт на лице до 18 години (консулска такса: 50 евро)

  • лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, прочетете Важно 1);
  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се от родителите на детето, които подписват заявлението. Ако детето е навършило 14 г., то също подписва заявлението;
  • изтекли документи за самоличност на детето (паспорт/лична карта), ако има издавани такива – в оригинал и фотокопие. Ако предходният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Временен паспорт на лице над 18 години (консулска такса: 50 евро)

  • лично присъствие на заявителя;
  • българско удостоверение за раждане на заявителя с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • изтекли документи за самоличност на заявителя (паспорт/лична карта/СУМПС) – в оригинал и фотокопие. Ако предходният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

 

ВАЖНО! Попълнената от заявителя декларация по чл.17, ал.1 от ПИБЛД се изпраща служебно от Консулската служба по факс/електронна поща в срок до 7 дни чрез МВнР-ДКО до ДБДС-МВР, а нейният оригинал – с първа дипломатическа поща. Копие от нея остава в архива на КС.

 

Важно 1: Присъствието само на единия родител е възможно, когато:
1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
6. Ако бащата е неизвестен.


ІІІ. Снемане на биометрични данни

При приемането на заявлението, консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

 • заснетите с цифрови устройства лице и подпис на заявителя;
 • личните данни, посочени в заявлението;
 • информация за приложените документи.

Забележка: Подпис се снема на лица, навършили 14 години.


ІV. Срокове за издаване на временния паспорт

Дирекция "Български документи за самоличност" - МВР, уведомява чрез МВнР дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина за своето становище за издаване на искания временен паспорт в срок до 3 работни дни.

По изключение, при хуманитарен случай и след разрешение от МВР, документът може да бъде издаден след няколко часа.


V. Получаване на временния паспорт

Временният паспорт се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението.

Временният паспорт на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.

В случай че заявителят не се яви да получи временния паспорт в срок до 3 месеца от уведомяването му, искането за издаване на временния паспорт се анулира и следва да бъде подадено ново заявление. Ако е издаден, временният паспорт се унищожава физически чрез перфориране на корицата и персонализираната страница.


ВНИМАНИЕ!

Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България или в съответната консулска служба при подаване на документи за издаване на лична карта или паспорт, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.


ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ГЛОБИТЕ

Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на паспорта или когато същият не бъде върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба.

Стандартният размер на глобата е 50 евро. Но, ако е изтекла една година от извършване на нарушението, глоба не се налага, съгласно разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Наказания се налагат и на гражданин, който:

 • не поиска издаването на паспорт в законния срок
 • приеме или даде в залог или преотстъпи български документ за самоличност
 • използва нередовен документ за самоличност
 • не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност
 • не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната
 • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
 • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ
 • не представи паспорта си на Консулската служба или на органа, който го е издал в тримесечен срок от изтичане на неговата валидност
 • обявява неверни данни
 • не подмени паспорта си в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа
 • не направи необходимото като законен представител за снабдяване с паспорт на лицето, което представлява
 • не обяви писмено пред Консулската служба придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава в 60-дневен срок от придобиването им.

Списъкът на изброените нарушения, които се наказват по ЗБЛД, не е изчерпателен!