Издаване на лична карта

І. Обща информация

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта от МВР чрез консулска служба на Република България.
Всеки български гражданин може да притежава само една лична карта. Тя се издава със срок на валидност от 4 години, 10 години или безсрочно.
Личната карта на българските граждани е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава, съгласно международни договори.
Всеки български гражданин има право да напуска страната и с лична карта и да се завръща с нея през вътрешните граница на Република България с държавите - членки на Европейския съюз, както и случаите предвидени в международни договори.

При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.
При заявяване на нова лична карта вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие.
При промяна на постоянния адрес в България следва да се представи формуляр за смяна на постоянния адрес, издаден от общинската администрация в България


ІІ. Необходими документи за издаване на:

 • Първа лична карта на лице от 14 до 16 год. възраст

  • лично присъствие на единият от родителите и детето;
  • валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
  • валиден паспорт на детето – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител;
  • удостоверение за постоянен адрес в Република България - постоянният адрес се заявява лично или с нотариално заверено изрично пълномощно в съответната община в Република България (чл.92 и чл. 95, ал.2 от ЗГР). Постоянният адрес е винаги на територията на Република България. Самото удостоверение за постоянен адрес трябва не само да е подписано и подпечатано от кмета, но и да е заверено в съответната община.
 • Втора и следваща лична карта на лице от 14 до 18 год. възраст

  • лично присъствие на единият от родителите и детето;
  • валидни паспорт/лична карта на присъстващият родител – в оригинал и фотокопие;
  • валиден паспорт на детето – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си като полага подпис върху заявлението пред консулския служител;
  • предходна лична карта на детето - в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Лична карта на лице от 18 до 58 год. възраст

 • Лична карта на лице от 58 до 70 год. възраст

 • Лична карта на лице над 70 год. възраст

 • Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50%

  • лично присъствие на заявителя;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН - в оригинал и фотокопие. Ако личната карта е загубена, повредена или унищожена или ако не е върната в 30 дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
  • експертно решение на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия) или на НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия) - в оригинал и фотокопие;

 

ВАЖНО! Попълнената от заявителя декларация по чл.17, ал.1 от ПИБЛД се изпраща служебно от Консулската служба по факс/електронна поща в срок до 7 дни чрез МВнР-ДКО до ДБДС-МВР, а нейният оригинал – с първа дипломатическа поща. Копие от нея остава в архива на КС.


ІІІ. Снемане на биометрични данни

При приемането на заявлението, консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

 • заснетите с цифрови устройства лице и подпис на заявителя;
 • личните данни, посочени в заявлението;
 • информация за приложените документи.

ІV. Срокове за издаване на лична карта

Срокът за издаване на лична карта от консулската служба е до 45 дни обикновена услуга и до 30 дни при бърза услуга (може да бъде надхвърлен в зависимост от периодичността на доставка на дипломатическата поща в съответната консулска служба).

Искането за издаване на лична карта се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на лична карта.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. Ако в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на лична карта се прекратява от МВР.


V. Получаване на личната карта

Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението.

Личните карти на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.

Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани от лицата.

При получаване на издадената нова лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба.

Получаването на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта.

Проверка дали личната карта е издадена може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (Справка за издадени и неполучени български лични документ).

 

ВНИМАНИЕ!

Новата лична карта може да бъде доставен значително по-бързо в съответното посолство на Република България (до 30 дни) чрез лицензираната куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение.

Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.

 


ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ГЛОБИТЕ

Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на личната карта или когато същата не бъде върната в 30-дневен срок след изтичане на нейната валидност се налага глоба.

Стандартният размер на глобата е 50 евро. Но, ако е изтекла една година от извършване на нарушението, глоба не се налага, съгласно разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Наказания се налагат и на гражданин, който:

 • не поиска издаването на паспорт в законния срок
 • приеме или даде в залог или преотстъпи български документ за самоличност
 • използва нередовен документ за самоличност
 • не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност
 • не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната
 • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
 • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ
 • не представи паспорта си на Консулската служба или на органа, който го е издал в тримесечен срок от изтичане на неговата валидност
 • обявява неверни данни
 • не подмени паспорта си в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа
 • не направи необходимото като законен представител за снабдяване с паспорт на лицето, което представлява
 • не обяви писмено пред Консулската служба придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава в 60-дневен срок от придобиването им.

Списъкът на изброените нарушения, които се наказват по ЗБЛД, не е изчерпателен!