Издаване на лична карта

І. Обща информация

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта от Министерство на вътрешните работи (МВР) чрез консулска служба на Република България.

Личната карта на българските граждани е основен идентификационен документ за самоличност, валиден на територията на Република България или на територията на друга държава.

Всеки български гражданин може да притежава само една лична карта или временна карта за самоличност.

Личните карти на българските граждани са срочни и безсрочни.
Срочни лични карти се издават на лица от 14 до 18-годишна възраст със срок на валидност 4 години и на лица от 18 до 58-годишна възраст със срок на валидност 10 години. На лицата, навършили 58-годишна възраст, се издават безсрочни лични карти.

Заявлението за издаване на лична карта се подава лично.

В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ (БЛД), лицето е длъжно да подаде в срок до 3 дни писмена декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи.
Пребиваващите на територията на друга държава подават декларацията в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина, като представят удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.ІІ. Необходими документи за издаване на:

Първа лична карта на лице от 14 до 18 год. възраст

 • лично присъствие на единия от родителите и детето;
 • валидни паспорт/лична карта на присъстващия родител – в оригинал;
 • валиден паспорт на детето – в оригинал (ако има издаден такъв);
 • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
 • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) – попълва се на място на български език.
 • предходна лична карта на детето - в оригинал. В случай, че личната карта е изгубена, открадната или повредена, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а неговият родител изразява съгласието си, като полага подпис върху заявлението пред консулския служител.
 • В случаите, при които детето е с неизвестни или починали родители, или други законни представители, или на което не е назначен попечител, както и в случаите, при които към момента на навършване на 14-годишна възраст родителите или законните представители не са се явили, за да положат подпис в заявлението:
 •     - заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени в социални или интегрирани здравно-социални услуги за резидентна грижа по реда на Закона за закрила на детето, се подава лично и в присъствието на ръководителя на социалната или интегрираната здравно-социална услуга за резидентна грижа, в която детето е настанено, който полага подпис в заявлението;
      - заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в приемно семейство, се подава лично и в присъствието на приемния родител, който полага подпис в заявлението;
      - заявлението за издаване на лична карта на непълнолетни, настанени със съдебно решение за отглеждане в семейство на роднини или близки, се подава лично и в присъствието на близък или роднина, при когото е настанен непълнолетният, който полага подпис в заявлението;

Лична карта на лице над 18 год. възраст

 • лично присъствие на заявителя
 • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълва се на място на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място пред консулския служител;
 • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане, в оригинал и фотокопие, с вписано в него ЕГН;
 • В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.

Лична карта на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50%

 • лично присъствие на заявителя;
 • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълва се на място на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място пред консулския служител;
 • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане, в оригинал и фотокопие, с вписано в него ЕГН;
 • В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
 • експертно решение на ТЕЛК (Териториална експертна лекарска комисия) или на НЕЛК (Национална експертна лекарска комисия) - в оригинал и фотокопие.

Важно! Когато заявителят не притежава документ по чл. 13, ал. 1 - 3, с който да удостовери самоличността си, както и когато заявителят е лице от 14- до 18-годишна възраст с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи – „Национален регистър на българските лични документи“, се представя удостоверителен документ за раждане;ІІІ. Срокове за издаване на лична карта

 • Срокът за издаване на лична карта, заявлението за която е подадено в консулска служба на Република България в чужбина, е до 45 дни за обикновена услуга и до 30 дни за бърза услуга.

Внимание!

Посочените срокове за издаване на БЛД се отнасят за издаването им от органите на МВР на територията на страната. В този срок не е включено времето за доставка от МВР чрез Министерството на външните работи (МВнР) до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина. Поради липсата на постоянен график на дипломатическите куриери, за по-бързото последващо изпращане и получаване на новоиздадени БЛД от българските граждани в чужбина, същите могат да се ползват услугите на DHL, когато услугата е заплатена предварително.ІV. Получаване на личната карта

 • Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението;
 • Личната карта на непълнолетни и на поставени под запрещение лица се получава от родител, настойник или попечител, а по изключение - от упълномощено лице след представяне на нотариално заверено изрично пълномощно или от лице, чиито данни са посочени от родител, настойник или попечител пред длъжностното лице в заявлението при подаването му;
 • При получаване на издадената нова лична карта, предходната лична карта следва да бъде върната в консулската служба;
 • Когато това е предварително заявено при подаване на заявлението в съответната консулска служба, получаването на издадената нова лична карта може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта;
 • Проверка дали личната карта е издадена може да бъде направена на сайта на МВР, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (Справка за издадени и неполучени български лични документ).