Издаване на паспорт

І. Обща информация

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт от МВР чрез дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 години.

 • В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, се издава нов паспорт
 • По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изчерпване на неговата валидност.
 • При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.
 • При заявяване на нов паспорт вследствие промяна на имената след сключен граждански брак следва да бъде представено и българско удостоверение за сключен граждански брак в оригинал и фотокопие. В този случай задължително следва да се подаде заявление и за издаване на нова лична карта.

ІІ. Необходими документи за издаване на:

 • Първи паспорт на лице до 14 год. възраст

  • лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, прочетете Важно 1);
  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се от родителите/законните представители на детето, които подписват заявлението. В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите;
 • Втори и следващ паспорт на лице до 14 год. възраст

  • лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, прочетете Важно 1);
  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се от родителите/законните представители на детето, които подписват заявлението. В полето за подпис под снимката не се полагат подписи нито на детето, нито на родителите;
  • предходен паспорт на лицето - в оригинал и фотокопие. Ако е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Паспорт на лице от 14 до 18 год. възраст

  • лично присъствие на двамата родители и детето (ако не е възможно, прочетете Важно 1);
  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал и фотокопие;
  • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Заявлението се подава лично и се подписва от непълнолетния заявител в определеното за това място, а двамата родители изразяват съгласието си като полагат подпис върху заявлението пред консулския служител;
  • предходен паспорт на лицето - в оригинал и фотокопие. Ако е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
 • Паспорт на лице от 18 до 58 год. възраст

 • Паспорт на лице от 58 до 70 год. възраст

 • Паспорт на лице над 70 годишна възраст

 • Паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50%

  • лично присъствие на заявителя;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълнено предварително на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане с вписано в него ЕГН (в оригинал и фотокопие). Ако предишният паспорт е загубен, повреден или унищожен или ако не е върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба по реда на чл. 80 и чл. 81 от Закона за българските лични документи. Допълнително се подават и:
   -декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи;
   -удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи.
  • експертно решение на ТЕЛК /Териториална експертна лекарска комисия/ или на НЕЛК /Национална експертна лекарска комисия/ – в оригинал и фотокопие.

 

ВАЖНО! Попълнената от заявителя декларация по чл.17, ал.1 от ПИБЛД се изпраща служебно от Консулската служба по факс/електронна поща в срок до 7 дни чрез МВнР-ДКО до ДБДС-МВР, а нейният оригинал – с първа дипломатическа поща. Копие от нея остава в архива на КС.

 

Важно 1: Присъствието само на единия родител е възможно, когато:
1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
6. Ако бащата е неизвестен.


ІІІ. Снемане на биометрични данни

При приемането на заявлението, консулското длъжностно лице въвежда в автоматизираната информационна система:

 • заснетите с цифрови устройства лице, подпис и пръстови отпечатъци (ляв и десен показалец) на заявителя;
 • личните данни, посочени в заявлението;
 • информация за приложените документи.

Забележка: Не се снемат пръстови отпечатъци на деца до 12-годишна възраст и на лица с физическа невъзможност за снемане на пръстови отпечатъци. Подпис се снема на лица, навършили 14 години.


ІV. Срокове за издаване на паспорта

Срокът за издаване на паспорт от консулската служба е до 45 дни обикновена услуга и до 30 дни при бърза услуга (може да бъде надхвърлен в зависимост от периодичността на доставка на дипломатическата поща в съответната консулска служба).

Искането за издаване на паспорт се изпраща в МВР, по електронен път чрез защитена комуникационна връзка, като в определен срок МВР, по електронен път, връща отговор до дипломатическото или консулско представителство относно възможността за издаване на паспорт.

В случай, че има пречка за издаване на паспорт поради определени несъответствия на попълнените данни, МВР изпраща до представителството по електронен път указания за отстраняване на несъответствията и представителството уведомява заявителя за това. Ако в срок до един месец от уведомяването всички несъответствия не бъдат отстранени, процедурата по искането за издаване на паспорт се прекратява от МВР.


V. Получаване на паспорта

Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението, полага се подпис на стр. 3 на новия паспорт.

Паспортите на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.

Старите документи (лична карта и/или паспорт) се обявяват за невалидни, което се отразява в системата на МВР, и не могат да бъдат използвани от лицата.

При получаване на издадения нов паспорт, предходният паспорт следва да бъде върнат в консулската служба. Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в паспорта, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в консулската служба и подаде искане по образец. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.

Получаване на издаден нов паспорт може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходния паспорт.

Проверка дали паспортът е издаден може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (https://nld.mvr.bg/nld2/nWeb2.nsf/fVerification).

 

ВНИМАНИЕ!

Новият паспорт може да бъде доставен значително по-бързо в съответното посолство на Република България (до 30 дни) чрез лицензираната куриерска фирма (DHL), с която Министерството на външните работи има сключено споразумение. Услугата за доставяне на българските документи за самоличност включва само и единствено ускореното транспортиране на пратката, но не и ускореното издаване на документа за самоличност.

 


ИНФОРМАЦИЯ, ОТНОСНО ГЛОБИТЕ

Българските лични документи са собственост на държавата, затова при загубване, повреждане или унищожаване на паспорта или когато същият не бъде върнат в 3-месечен срок след изтичане на неговата валидност се налага глоба.

Стандартният размер на глобата е 50 евро. Но, ако е изтекла една година от извършване на нарушението, глоба не се налага, съгласно разпоредбите на чл.34, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания.

Наказания се налагат и на гражданин, който:

 • не поиска издаването на паспорт в законния срок
 • приеме или даде в залог или преотстъпи български документ за самоличност
 • използва нередовен документ за самоличност
 • не подаде заявление в срок до 30 дни за подмяна на личната карта след изтичане на нейната валидност
 • не подаде заявление за издаване на лична карта в срок до 30 дни, след като е заявил, че тя е повредена, унищожена, изгубена или открадната
 • изгуби, повреди или унищожи български личен документ;
 • не е декларирало в тридневен срок изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ
 • не представи паспорта си на Консулската служба или на органа, който го е издал в тримесечен срок от изтичане на неговата валидност
 • обявява неверни данни
 • не подмени паспорта си в срок от 30 дни при промяна на имената, персоналните данни или трайни и съществени изменения на образа
 • не направи необходимото като законен представител за снабдяване с паспорт на лицето, което представлява
 • не обяви писмено пред Консулската служба придобиването на документи за самоличност, издадени от друга държава в 60-дневен срок от придобиването им.

 Списъкът на изброените нарушения, които се наказват по ЗБЛД, не е изчерпателен!