ИЗДАВАНЕ НА ПАСПОРТ

І. Обща информация

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на паспорт от Министерство на вътрешните работи (МВР) чрез дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Паспортите на българските граждани се издават със срок на валидност 5 години.

 • В случаите, когато паспортът е повреден, унищожен, изгубен, откраднат или страниците му са изчерпани, се издава нов паспорт;
 • По искане на лицето нов паспорт може да се издаде и преди изтичане на неговата валидност;
 • При промяна на имената, единния граждански номер, пола, гражданството или при настъпили съществени и трайни изменения на образа лицето е длъжно да подаде заявление за издаване на нови български лични документи в срок до 30 дни.
 • Лице, което има необходимост от представяне на визи или гранични печати, положени в някой от издадените му видове паспорти или заместващи ги документи, може да го задържи след изтичане срока на валидност, като го представи в тримесечен срок от изтичане срока на валидност на документа или при получаване на нов документ, на органа, който го е издал, и подаде искане по образец съгласно приложение № 7 от Правилника за издаване на българските лични документи. Лицето е длъжно да върне документа в срок до 3 месеца след отпадане на заявената необходимост.


ІІ. Необходими документи за издаване на:

 • Първи паспорт на лице до 18 год. възраст

  • лично присъствие на двамата родители и детето;
   Важно:  Присъствието само на единия родител е възможно, когато:
     1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
     2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
     3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
     4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
     5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
     6. Ако бащата е неизвестен.
  • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал; българско удостоверение за раждане на детето, в оригинал и фотокопие, с вписано в него ЕГН
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) – попълва се на място на български език.
   Подава се от родителите/законните представители на детето;
  • предходен паспорт на лицето - в оригинал (ако има издаван такъв);
  • В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
 • Паспорт на лице над 18 год. възраст

  • лично присъствие на заявителя;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин – заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълва се на място на български език.
   Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място пред консулското длъжностно лице;
  • валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане в оригинал и фотокопие, с вписано в него ЕГН.
  • В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
 • Паспорт на лице с трайно намалена работоспособност или с вид и степен на увреждане 50% и над 50%

  • лично присъствие на заявителя;
  • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин – заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълва се на място на български език.
   Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място пред консулското длъжностно лице;
  • o валиден/изтекъл: паспорт, лична карта, СУМПС или българско удостоверение за раждане в оригинал и фотокопие, с вписано в него ЕГН.
  • В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
  • експертно решение на ТЕЛК /Териториална експертна лекарска комисия/ или на НЕЛК /Национална експертна лекарска комисия/ – в оригинал и фотокопие


  ІII. Срокове за издаване на паспорта

  Срокът за издаване на паспорт, заявлението за която е подадено в консулска служба на РБ в чужбина, е до 45 дни за обикновена услуга и до 30 дни за бърза услуга.

  Внимание!

  Посочените срокове за издаване на БЛД се отнасят за издаването им от органите на МВР на територията на страната. В този срок не е включено времето за доставка от МВР чрез Министерството на външните работи (МВнР) до дипломатическото или консулското представителство на Република България в чужбина. Поради липсата на постоянен график на дипломатическите куриери, за по-бързото последващо изпращане и получаване на новоиздадени БЛД от българските граждани в чужбина, същите могат да се ползват услугите на DHL, когато услугата е заплатена предварително.  IV. Получаване на паспорта

  • Новите документи се получават лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението. Попълва се съответната графа за получаване в заявлението;
  • При получаване на издадения нов паспорт, предходния паспорт следва да бъде върнат в консулската служба;
  • Когато това е предварително заявено при подаване на заявлението в съответната консулска служба, получаването на издадения нов паспорт може да стане и в България чрез упълномощено лице – с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните на което са вписани в заявлението при подаването му. Упълномощеното лице следва да получи издадения документ за самоличност от Дирекция „Български документи за самоличност”, гр. София, бул. „Княгиня Мария Луиза” № 48 след представяне на свой документ за самоличност и връщане на предходната лична карта;
  • Проверка дали паспортът е издадена може да бъде направена на сайта на Министерството на вътрешните работи, секция „Полезно за Вас” – „Справка за издадени и неполучени български лични документи” (Справка за издадени и неполучени български лични документ).