Издаване на временен паспорт

І. Обща информация

Съгласно чл.39, ал.1 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), временен паспорт се издава от дипломатическите и консулските представителства на Република България, както следва:
    а) със срок на валидност до 12 месеца - на български граждани, които пребивават в чужбина и не притежават редовен паспорт;
    б) със срок на валидност до 3 месеца, съобразен с необходимото време за завръщане в Република България по обичаен маршрут - на български граждани, на които не са издавани български документи за самоличност след 1 септември 1999 г.; при наложена принудителна административна мярка в случаите по чл. 77; в случаите по чл. 30 от Закона за екстрадицията и Европейската заповед за арест; при трансфер на български граждани, изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" в чужбина, когато е получено разпореждане на Върховната касационна прокуратура; или по молба на компетентните местни власти с цел извеждане и връщане на българския гражданин;ІІ. Необходими документи за издаване на:

Временен паспорт на лице до 18 години

 • лично присъствие на двамата родители и детето
 • Важно: Присъствието само на единия родител е възможно, когато:
    1. Бъде представено в оригинал изрично нотариално заверено пълномощно от отсъстващия родител за издаване на паспорта;
   2. Другият родител е лишен от родителски права, удостоверено със съдебно решение;
   3. Бъде представено съдебно решение, в което изрично е записано, че родителят може да подаде документи за издаване на паспорт на детето без съгласието на другия родител;
   4. Документ, удостоверяващ, че вторият родител е починал;
   5. Акт на български или на чуждестранен съд, потвърден от български съд, че другият родител е в неизвестност;
   6. Ако бащата е неизвестен.
 • валидни паспорти/лични карти на родителите – в оригинал;
 • българско удостоверение за раждане на детето с вписано в него ЕГН – в оригинал и фотокопие;
 • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълва се на място на български език. Подава се от родителите на детето.
 • Изтекъл паспорт и/или изтекла или валидна лична карта на детето, ако има издавани такива – в оригинал. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
 • Когато заявителят не притежава някой от горепосочените документи, с който да удостовери самоличността си, както и когато заявителят е лице под 18-годишна възраст с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", се представя удостоверителен документ за раждане – в оригинал и фотокопие;

Временен паспорт на лице над 18 години

 • лично присъствие на заявителя;
 • заявление за издаване на документ за самоличност на български гражданин (по образец) - попълва се на място на български език. Подава се лично от заявителя и се подписва от него в определеното за това място пред консулското длъжностно лице;
 • Изтекъл паспорт и/или изтекли или валидни лична карта/СУМПС, ако има издавани такива – в оригинал. В случаите на изгубване, кражба, повреждане или унищожаване на български личен документ, е необходимо да се подаде декларация по чл. 17, ал. 1 от Правилника за издаване на българските лични документи и да се представи удостоверителен документ за тези обстоятелства (ако има такъв), издаден от компетентните полицейски органи;
 • o Когато заявителят не притежава някой от горепосочените документи, с който да удостовери самоличността си, както и когато заявителят е лице под 18-годишна възраст с родител, за когото липсват данни в Националния автоматизиран информационен фонд за българските лични документи - "Национален регистър на българските лични документи", се представя удостоверителен документ за раждане – в оригинал и фотокопие;


ІII. Срокове и такси за издаване на временния паспорт

Съгласно Тарифа № 3 за таксите, които се събират за консулско обслужване в системата на Министерството на външните работи по закона за държавните такси (нар. Тарифата), цената за издаване на временен паспорт е в размер на 50 евро.
Съгласно чл. 5 от Тарифата, при заявяване на бърза услуга, в срок до 8 работни часа от момента на подаване на заявлението, цената на временния паспорт възлиза на 75 евро.
При заявяване на експресна услуга, която се извършва в срок до 4 работни часа от момента на подаване на заявлението, цената възлиза на 100 евро.

IV. Получаване на временния паспорт

Временният паспорт се получава лично в консулската служба, а по изключение – от упълномощено лице с изрично нотариално заверено пълномощно или от лице, данните за което са вписани при подаване на заявлението.
Временният паспорт на деца до 18-годишна възраст се получават лично от единия родител, задължително български гражданин, удостоверяващ своята самоличност с паспорт или лична карта. Същият следва да покаже и удостоверението за раждане на детето в оригинал. Неговите имена и данни се записват.
ВНИМАНИЕ!
Временният паспорт следва да бъде върнат в съответното РПУ в България или в съответната консулска служба при подаване на документи за издаване на лична карта или паспорт, но не по-късно от 3 месеца след изтичане на срока на неговата валидност.